دستاوردی دیگر برای دولت تدبیرو امید دربخش زرقان

کلنگ زنی بزرگترین و مجهزترین مجموعه پیست اسب سواری جنوب کشور در شهرلپوئی بخش زرقان

خورشید آنلاین

به گزارش خورشید آنلاین به نقل از  روابط عمومی بخشداری زرقان ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۵ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓ ﺯﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﯿﺎﺕ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻟﭙﻮﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺯﺭﻗﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﺩﻩ شد.

ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ کوشا ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ : ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺣﯿﺪﺭﻋﻠﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ مسئول ﻫﯿﺎﺕ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﻓﺎﺭﺱ آقای طفیونی ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻟﭙﻮﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺯﺭﻗﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ ۱۱ .۳۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﺁﻏﺎﺯ شد .
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻫﯿﺎﺕ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻔﺮﺡ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮﻡ ﺍﺳﻼﻡ ‏( ﺹ ‏) ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .

کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان فارس باتحصین پیگیری های بخشدار زرقان و هئیت سوارکاری استان فارس گفت:به لطف پروردگار فعالیت عمرانی دولت تدبیروامید درحیطه ورزش وجوانان فارس بسیار موفق عمل کرده و با شتاب هرچه بیشتر شاهد افتتاح مجموعه های مختلف هستیم.

وی درباره این پروژه افزود:با توافقاتی که با پیمانکار کرده ایم تا شش ماه آینده شاهد افتتاح مجموعه هستیم ان شاءالله


طفیونی رئیس اداره ورزش وجوانان زرقان که رئیس هیئت سوارکاری استان فارس نیزمیباشد ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻭﻣﺎﻧﮋ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻭﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ، ﺳﮑﻮﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﻭﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ، ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ، ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ V.I.P ، ﺍﺻﻄﺒﻞ ۶۰ﺭﺍﺳﯽ،ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ، ﺯﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭﺁﻗﺎﯾﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﺍﺳﺐ، ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻨﯿﺲ ﺧﺎﮐﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﻮﺭﺍﺕ ﺗﺴﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺐ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ شد.

روابط عمومی بخشداری زرقان

شناسه خبر :2490 
471 کلیک ها  جمعه, 30 مهر 1395 ساعت 08:04
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا